Disclaimer

De website van Lincon is in eigen beheer ontwikkeld. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Lincon behoudt het recht voor om te allen tijde de website aan te passen. In geval van vragen kunt u contact opnemen.

Disclaimer behorende bij door Lincon verzonden e-mails.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan te gebruiken, of openbaar te maken aan derden. Lincon sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Voor het gebruik van de digitale informatie in de bijlage van deze mail gelden de volgende voorwaarden:

  • Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de informatie
  • Het auteursrecht van de informatie berust bij Lincon
  • De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende project
  • Lincon is niet aansprakelijk voor enige onjuistheid of voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie. 

Email disclaimer in English

This e-mail and its contents are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. In this case, please do neither use, nor copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. Lincon is neither liable for the proper nor complete transmission of the information in this e-mail nor for any delay in its receipt.